Sterk techniekonderwijs in de FoodValley

Versterking van het techniekonderwijs in het vmbo is hard nodig. Ook in FoodValley. De roep om technisch geschoold personeel is groot en blijft groeien. Tegelijk is het in stand houden van technische opleidingen kostbaar. Het bijbenen van de snelle technologische ontwikkelingen vraagt veel van vmbo-scholen. Hoe we nu denken over technische beroepen is over vijf jaar vaak al achterhaald. Dat geldt niet alleen voor de klassieke techniekprofielen, maar ook voor andere profielen waarin techniek en technologie steeds belangrijker worden, zoals de zorg. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt.

In 2018 en 2019 ontvangen vmbo-scholen een bedrag per leerling om achterstanden in het techniekonderwijs weg te werken. Dat geldt voor de profielen ‘Bouwen, Wonen & Interieur’, ’Produceren, Installeren en Energie’ en ‘Mobiliteit & Transport’.
De versterking van het technisch vmbo gebeurt niet van de ene op de andere dag. Daarvoor is een transitie nodig. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmboscholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden ook ná 2019 intensief samenwerken aan een dekkend vmbo-techniekaanbod dat de technici van de toekomst opleidt.

Rol, missie en visie

Knooppunt Techniek heeft binnen de arbeidsmarktregio FoodValley de vmbo-scholen die de techniekprofielen aanbieden uitgenodigd om samen met het mbo, vo-scholen en overheden een plan van aanpak op te stellen voor het versterken van het techniekonderwijs in de regio. Want juist in de techniek zijn er volop leuke en aantrekkelijke banen met goede carrièreperspectieven en inkomens.

Knooppunt Techniek

Initieert samenwerking om het vmbo-techniekonderwijs te versterken
Verbindt onderwijs, ondernemers en overheid
Voert programmamanagement